verado-lite
Jihočeská hospodářská komora Písek město Písek

Podmínky soutěže

Anketa o Živnostníka Písecka a Firmu Písecka

Podmínky soutěže

1. Základní ustanovení

Vyhlašovatelem soutěže je Jihočeská hospodářská komora. Předmětem soutěže je získání titulu Živnostník a Firma Písecka a právo užívat tento titul. Posláním soutěže je podpora podnikatelských subjektů, které podnikají na území regionu Písecko.

2. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být každá právnická nebo fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:
– místo podnikání, sídlo či provozovna je v regionu Písecko
– podnikatel má alespoň pětiletou účetní historii.
– na majetek podnikatele nebyl prohlášen konkurz, není v likvidaci nebo nebylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno.
– podnikatel nemá nevypořádané závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy

3. Soutěžní kategorie

Titul Živnostník Písecka je udělován jednomu subjektu, který podniká jako fyzická osoba.
Titul Firma Písecka je udělován jednomu subjektu, který podniká jako právnická osoba.

4. Průběh soutěže

V soutěži může hlasovat každý, kdo vyplní hlasovací lístek. Hlasuje se  elektronicky na stránkách www.podnikamevpisku.cz v sekci soutěž Živnostník a Firma Písecka.
Do hlasovacího lístku je nutné vyplnit jméno živnostníka nebo název firmy a jméno a kontakt na hlasujícího. Kontaktní údaje jsou použity pouze pro účel soutěže, nejsou nikde zveřejňovány. Hlasovat do soutěže je možné pouze jednou. Po ukončení soutěže jsou vylosováni tři hlasující, kteří získávají věcné ceny od sponzorů soutěže. Nominovaní živnostníci a firmy postupují do dalšího kola soutěže.
V letošním roce se může do soutěže nominovat i sama firma nebo živnostník. stačí kontaktovat kancelář JHK a vyplnit přihlašovací formulář. Jihočeská hospodářská komora si vyhrazuje právo také nominovat úspěšného živnostníka a firmu do dalšího kola soutěže.

5. Hodnocení soutěžících

Ze subjektů, které postupují do finále, vybere vítěze komise složená ze zástupců Jihočeské hospodářské komory, města Písek, Živnostenského úřadu a Úřadu práce Písek.

6. Ocenění

Vítězové obdrží titul Živnostník Písecka a Firma Písecka. Kromě ocenění v podobě sošky boha obchodu a podnikání Merkura bude vítězi předán také certifikát a další ceny. Udělení titulů je vždy slavnostně vyhlášeno na  Podnikatelském fóru a je zveřejněno ve sdělovacích prostředcích.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento statut vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či měnit.Veškeré otázky tímto statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem. Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani domáhat změny soudní cestou.